Aanvullende voorwaarden interactief media ontwerp > download hier de pdf

Aanvullende voorwaarden Concreet geeft vorm bij interactief media ontwerpen

1 Specificaties

Opdrachtgever en ontwerper zullen in gezamenlijk overleg vaststellen aan welke specificaties het resultaat dient te voldoen en, voor zover van toepassing, in hoeverre het Concreet geeft vorm betrokken zal worden bij het onderhoud van het resultaat.

2 Contactpersonen

Opdrachtgever en Concreet geeft vorm zullen beiden een contactpersoon aanwijzen die bevoegd is beslissingen in het kader van de opdracht te nemen.

3 Juiste aanlevering materialen

Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat programmatuur, materialen of gegevens, welke door of namens hem ter beschikking worden gesteld, tijdig, juist en volledig aan Concreet geeft vorm ter hand worden gesteld en geschikt zijn om door ontwerpers in het kader van de opdracht te gebruiken.

4 Stand der techniek

Concreet geeft vorm zal de opdracht naar vermogen uitvoeren met inachtneming van de dan geldende stand der techniek. Concreet geeft vorm kan niet garanderen dat het resultaat zonder onderbreking of fouten in iedere omgeving zal werken. Het resultaat en de weergave kunnen afhankelijk zijn van externe factoren, zoals systemen, browsers, schermresoluties of besturingssystemen. Eventueel kan opdrachtgever in de specificaties laten opnemen in welke omgeving het resultaat zal worden gebruikt, zodat het resultaat daar zoveel mogelijk op kan worden afgestemd.

5 Bijzondere garantiebepaling voor applicaties op internet of intranet

In geval van een opdracht voor een applicatie op internet of intranet, zoals bijvoorbeeld een website, zal Concreet geeft vorm eventuele gebreken in de applicatie die binnen een maand na installatie door opdrachtgever schriftelijk worden gemeld, herstellen. Dit voor zover deze gebreken gelegen zijn in het door toedoen van Concreet geeft vorm niet voldoen aan de opgestelde specificaties. Indien er een acceptatietest is overeengekomen dan zal ontwerper, in afwijking van het hiervoor bepaalde, dergelijke gebreken die binnen 14 dagen na afloop van de testperiode door opdrachtgever schriftelijk worden gemeld, in de applicatie herstellen, dit voorzover deze gebreken samenhangen met wijzigingen/verbeteringen die tijdens de testperiode zijn aangebracht.

6 Verval bijzondere garantie voor applicaties op internet of intranet

Concreet geeft vorm behoeft geen gebreken in de applicatie te herstellen indien deze zijn veroorzaakt door opdrachtgever zelf, door derden of door gewijzigde omstandigheden, waarvan Concreet geeft vorm ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet wist of behoorde te weten. De garantieverplichting vervalt indien de opdrachtgever zonder toestemming van Concreet geeft vorm wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of doet aanbrengen, alsmede indien de opdrachtgever op enige wijze zelf zonder schriftelijke toestemming van Concreet geeft vorm een gebrek tracht te herstellen.

7 Testperiode

Indien bij een opdracht voor applicaties op internet of intranet een acceptatietest is overeengekomen, zal de testperiode 14 dagen bedragen, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. Het is opdrachtgever niet toegestaan de applicatie tijdens de testperiode openbaar te maken.

8 Uitbreiding diensten Concreet geeft vorm

Concreet geeft vorm zal slechts zorgdragen voor andere diensten, zoals het aanvragen van domeinnaamregistraties en het opzetten van procedures voor beveiliging, controle, onderhoud en systeembeheer, indien en voor zover dit uitdrukkelijk onderdeel van de opdracht uitmaakt.

9 Inschakelen providers en andere dienstverleners

Indien Concreet geeft vorm adviseert om andere dienstverleners of toeleveranciers, zoals bepaalde providers, ten behoeve van het functioneren of tot stand brengen van het resultaat in te schakelen, is Concreet geeft vorm niet aansprakelijk indien deze dienstverleners of toeleveranciers tekort schieten in hun verplichtingen.

10 Extra werkzaamheden

Indien Concreet geeft vorm extra werkzaamheden dient te verrichten door een uitbreiding van de opdracht, door het te laat, onjuist of onvolledig aanleveren van programmatuur, materialen of gegevens, door het herstel van het ontwerp of het resultaat in verband met onoordeelkundig gebruik, of door het buiten de opdrachtomschrijving om (op verzoek of noodgedwongen) begeleiden van medewerkers of toeleveranciers van de opdrachtgever, dan zullen deze extra werkzaamheden, ongeacht of er sprake was van een vaste prijsafspraak, door opdrachtgever worden vergoed op basis van de gebruikelijk door Concreet geeft vorm gehanteerde honorariumtarieven.

11 Gebruik resultaat

Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een correct en oordeelkundig gebruik van het resultaat en de daaraan ten grondslag liggende software en applicaties.

12 Licentie voor het gebruik van het (grafisch) ontwerp

Wanneer opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Concreet geeft vorm, verkrijgt hij een exclusieve niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van het (grafisch) ontwerp.

13 Licentie voor het gebruik van de programmatuur en documentatie

Wanneer opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met concreet geeft, verkrijgt hij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van de voor het resultaat door het ontwerpbureau tot stand gebrachte software of applicaties, alsmede de daarbij behorende (technische) documentatie, ongeacht of deze software of applicaties in het kader van de opdracht zijn vervaardigd.

14 Gebruik fonts, software en ander materiaal van derden

Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om bij derden licenties te verwerven voor auteursrechtelijk beschermd materiaal dat in het resultaat zal worden gebruikt. Onder auteursrechtelijk beschermd materiaal wordt onder andere verstaan: fonts, software, huisstijlelementen, foto’s en (muziek)composities. Voor het materiaal dat Concreet geeft vorm voorstelt in het resultaat toe te passen, kan Concreet geeft vorm op verzoek van de opdrachtgever een kostenraming opvragen bij de betreffende toeleverancier.

15 Dagelijks gebruik van een website

In geval van een opdracht voor het ontwikkelen van een website, of een wat dit betreft met een website gelijk te stellen ontwerp, is het de opdrachtgever toegestaan om voor het dagelijks gebruik van een applicatie binnen de door Concreet geeft vorm aangegeven grenzen wijzigingen in de inhoud van de databases, achterliggende pagina’s en de boomstructuren aan te brengen. Het is in ieder geval niet toegestaan om zonder toestemming van Concreet geeft vorm wijzigingen aan te brengen in: – het (basis)ontwerp – de openingspagina – de basisstructuur – de programmatuur – het navigatiesysteem

16 Overdragen broncode

Tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen behoort het overdragen van de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van het resultaat tot stand gekomen technische documentatie niet tot de verplichting van Concreet geeft vorm. Voor zover opdrachtgever zich inzage kan verschaffen in de broncode, is hij niet gerechtigd daarvan op enige wijze gebruik te maken of daarover aan anderen inlichtingen te verstrekken, op welke wijze dan ook.

17 Bescherming programmatuur

Concreet geeft vorm is gerechtigd door middel van (technische) maatregelen zijn programmatuur te beschermen. In dat geval is het opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

18 Beëindiging relatie opdrachtgever-Concreet geeft vorm

In geval van een opdracht voor het ontwikkelen van een website, of een wat dit betreft met een website gelijk te stellen ontwerp, zullen beide partijen, indien de relatie tussen Concreet geeft vorm en opdrachtgever wordt verbroken, in gezamenlijk overleg proberen tot een redelijke oplossing te komen, zodat de website nog op een reële wijze door de opdrachtgever kan worden gebruikt.

19 Credits

Bij publiciteit rondom het resultaat zal opdrachtgever er voor zorgdragen dat de bijdrage van Concreet geeft vorm duidelijk naar voren zal komen. Indien is overeengekomen dat derden betrokken zullen zijn bij een wijziging of uitwerking van het resultaat, dan zal opdrachtgever ook deze derden verplichten bij publiciteit rondom (een uitwerking van) het resultaat de bijdrage van Concreet geeft vorm duidelijk te vermelden.

20 Naamsvermelding Concreet geeft vorm

Concreet geeft vorm is gerechtigd om de bedrijfsnaam op een bescheiden wijze in het resultaat op te nemen. De wijze waarop deze naamsvermelding zal plaatsvinden, wordt in onderling overleg vastgesteld.